Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej iba Podmienky, upravujú vzťahy medzi nami spol. FUNDUS SERVIS, s. r. o, 815  Hviezdoslavov 930 41, IČO:53596625, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vložka číslo:48702/T (Prenajímateľ)  a Vami, našim zákazníkom, v súvislosti s uzatvorením zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí, ktorej časť obsahu je  určená odkazom na tieto Podmienky (Zmluva) alebo uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Tieto  Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. V prípade rozporu medzi ustanoveniami  Zmluvy a týchto Podmienok majú prednosť ustanovenia Zmluvy. 

2. Uzatvorenie zmluvy o nájme vybavenia

2.1 Zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami buď vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné  strany alebo vo forme predtlačeného formulára prenajímateľa, teda vo forme štandardizovanej zmluvy vypracovanej  a predloženej prenajímateľom a odsúhlasené nájomcom. 

2.2 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vybavenie v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve.  Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania  vybavenia nájomcovi. 

2.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3. Práva a povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje: 

3.1 Odovzdať nájomcovi vybavenie na dočasné užívanie v riadnom technickom stave. 

4. Práva a povinnosti nájomcu

4.1 Nájomca je povinný užívať vybavenie len na účel, ku ktorému je určené a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný  zaobchádzať s vybavením šetrne tak, aby nedošlo ku škode na vybavení a k jeho nadmernému opotrebeniu, Vybavenie podľa  zmluvy je určené pre vodnú turistiku a je nutné ho chrániť pred poškodením teplom (napr. oheň). 

4.2 Nájomca je povinný užívať vybavenie tak, aby svojim konaním neohrozil svoje zdravie a život ani zdravie a život iných osôb.  Nájomca užíva vybavenie na vlastnú zodpovednosť. Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné ujmy na zdraví alebo  na živote, vzniknuté v súvislosti s užívaním vybavenia. 

4.3 Vybavenie môže používať len nájomca a osoby určené nájomcom. Za poškodenie vybavenia osobou, ktorej nájomca vybavenie  zveril, nesie zodpovednosť sám nájomca. 

4.4 Právo užívať vybavenie zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná. Po zániku práva užívať vybavenie je nájomca  povinný ho vrátiť do miesta určeného v Zmluve, inak do miesta, kde vybavenie prevzal. 

4.5 Prípadné poškodenie alebo vady na vybavení vzniknuté z nedbanlivosti či nesprávnym užívaním alebo z iných príčin zavinených  či spôsobených nájomcom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), hradí v plnej výške nájomca.

4.6 Nájomca je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia je nájomca povinný neodkladne  ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže. 

4.7 V prípade porušenia dohodnutých podmienok Zmluvy zo strany nájomcu, má prenajímateľ právo jednostranne odstúpiť od  Zmluvy dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na výzvu prenajímateľa vrátiť prenajaté  vybavenie a uhradiť s tým spojené náklady. 

4.8 V prípade nedodržania dojednanej doby prenájmu a miesta vrátenia vybavenia je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi  náklady spojené s vrátením vybavenia do dojednaného miesta. Za nevrátenie vybavenia podľa podmienok Zmluvy sa dojednáva  medzi účastníkmi zmluvná pokuta vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý začatý kalendárny deň omeškania  a to až do jeho vrátenia. 

4.9 Úhrada nájomného, pokiaľ nebola realizovaná s objednávkou, sa vykoná pri podpise Zmluvy. 

4.10 Nájomca pri podpise Zmluvy preberá jedno vyhotovenie Zmluvy. 

5. Objednávka ubytovania, lodí a vybavenia

5.1 Po vyplnení rezervácie prostredníctvom online Rezervačného formulára a obdržaní potvrdenia objednávky zo strany  prevádzkovateľa, uhradí zákazník zálohu vo výške 50% z ceny prenájmu do 5 dní, na účet spoločnosti, najneskôr však 3 dni pred dňom realizácie splavu alebo ubytovania na táborisku. Uvedená čiastka bude po nájme zohľadnená vo finálnom vyúčtovaní. Zákazník zvyšnú čiastku môže uhradiť  v hotovosti alebo kartou.

5.2 Záloha za rezerváciu sa vzťahuje na všetky typy lodí a vodáckej výstroje a niektoré typy ubytovania – konkrétne teepee, podsadové stany, vínne sudy a párty stan. Pri ubytovaní vo vlastnom stane alebo karavane sa rezervačná záloha neplatí.

5.3 Ak sa vybavenie rezervuje menej ako tri dni pred začiatkom nájmu, zákazník zálohu neplatí .

5.4 Pri rezerváciách do 30€ nie je požadovaná rezervačná záloha za prenájom vopred.

6. Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody

6.1 V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia zapožičaných vecí sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi do 15 dní zmluvnú  náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, 

hrubým zaobchádzaním a pod. sa nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí prenajímateľ. Nájomca  sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení požičaných predmetov. 

6.2 Za vrátenie znečisteného výstroja si prenajímateľ určuje 4,- € za každú loď a 2,- € za každý kus výstroja (pádlo, vesta, a pod.) 6.3 Pri oneskorenom vrátení požičaných vecí určuje prenajímateľ nájomcovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 200%. 

6.4 Pre tieto účely si prenajímateľ určuje vratnú zálohu za každú požičanú loď (50,- €). Táto bude nájomcovi vrátená, ak nedôjde  k vyššie zmienenému poškodeniu vybavenia. 

6.5 Ak nájomca nezaplatí požičovni náklady na opravu, stratu vybavenia alebo prípadné požičovné v stanovenom termíne (do 15  dní), zaväzuje sa nájomca uhradiť k dlžnej čiastke ešte úrok z omeškania vo výške 0,5 % denne z dlžnej čiastky. 

7. Zrušenie rezervácie zo strany zákazníka

7.1 Zrušenie rezervácie je možné výhradne emailom.

7.2 V prípade zrušenia rezervácie 14 dní a viac – storno poplatok sa neuplatňuje .

7.3 V prípade zrušenia 7-14 dní – storno poplatok predstavuje 25% z ceny prenájmu, minimálne však 10€

7.4 V prípade zrušenia 3-6 dní – storno poplatok predstavuje 50% z ceny prenájmu, minimálne však 20€

7.5 V prípade zrušenia 48 hod a menej – storno poplatok predstavuje 100% z ceny prenájmu.

icon-1.png

O nás

Sme partia vodákov a plníme si svoj sen o dobrom mieste na Malom Dunaji. Poďte do toho s nami.
icon-2.png

Kde nás nájdete?

Adresa: Pri Malom DunajiObec : Nový Život - Eliášovce
icon-3.png

Kontakt

Dostupné v čase: 8:00 – 17:00 Mobil: +421 949 009 488Email: lodickaren@gmail.com

Lodickaren.sk © 2024. Všetky práva vyhradené.